Cambridge Advanced

Egzamin Cambridge Advanced (CAE) składa się z pięciu części:

 • READING / Czytanie (1 godzina 15 minut) składa się z czterech zadań i 34 pytań:
  1. trzy teksty na jeden temat i dwa pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru do każdego tekstu;
  2. tekst z lukami do uzupełnienia;
  3. test wielkrotnego wyboru
  4. dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

  Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 4 jeden punkt.

 • WRITING / Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:
  1. zadanie obowiązkowe (180-220 słów) typu artykuł prasowy, sprawozdanie, oferta lub list;
  2. kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z pięciu tematów. Zadania w tej części to: artykuły, listy (w tym listy referencyjne i aplikacje), sprawozdania, projekty, recenzje, teksty informacyjne, zgłoszenia do konkursu, fragmenty dłuższych tekstów czy eseje. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.
 • USE OF ENGLISH / Zastosowanie struktur językowych (1 godzina) składa się z pięciu części i 50 pytań:
  1. test wielokrotnego wyboru;
  2. uzupełnianie brakujących wyrazów;
  3. tworzenie wyrazów pochodnych;
  4. uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
  5. przekształcanie wyrazów.
  6. Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, w Części 4 dwa punkty, a w Części 5 maksymalnie dwa punkty.
 • LISTENING / Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:
  1. krótkie fragmenty tekstów
  2. uzupełnianie zdań;
  3. test wielokrotnego wyboru;
  4. dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

  Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

 • SPEAKING / Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:
  1. przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
  2. dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
  3. rozmowa kandydatów między sobą;
  4. dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.
  Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

SKALA OCEN:

Ocena A – 80% i powyżej
Ocena B – 75 – 79%
Ocena C – 60 – 74%
Poziom B2 wg CEFR* – 45 – 59%*
Ocena negatywna (Fail) – 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B2