Cambridge First

Egzamin Cambridge First (FCE) składa się z pięciu części:

 • READING / Czytanie (1h) – 3 części, 30 pytań:
  1. test wielokrotnego wyboru;
  2. uzupełnianie brakujących wyrazów;
  3. dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

  Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.

 • WRITING / Pisanie (1h 20′) – 2 części:
  1. zadanie obowiązkowe (120-150 słów),
  2. kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.
 • USE OF ENGLISH / Zastosowanie struktur językowych (45′) – 4 części, 42 pytania:
  1. test wielokrotnego wyboru,
  2. uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości,
  3. tworzenie wyrazów pochodnych,
  4. przekształcanie wyrazów.

  Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.

 • LISTENING / Rozumienie ze słuchu (ok. 40′) – 4 części, 30 pytań:
  1. test wielokrotnego wyboru,
  2. uzupełnianie zdań,
  3. dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu,
  4. test wielokrotnego wyboru.

  Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

 • SPEAKING / Egzamin ustny (14′) – 4 części:
  1. przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.,
  2. dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć,
  3. rozmowa kandydatów między sobą,
  4. dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.
  Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

SKALA OCEN:

Ocena A – 80% i powyżej
Ocena B – 75 – 79%
Ocena C – 60 – 74%
Poziom B1 wg CEFR* – 45 – 59%*
Ocena negatywna (Fail) – 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level B1