Cambridge Proficiency

Egzamin Cambridge Proficiency (CPE) składa się z pięciu części:

  • READING / Czytanie (1h 30′ – 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.
  • WRITING / W części Pisanie (2h – 40 punktów) kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.
  • USE OF ENGLISH / Zastosowanie struktur językowych (1h 30′ – 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.
  • LISTENING / Rozumienie ze słuchu (około 40′ – 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.
  • SPEAKING / W części ustnej (około 19′ – 40 punktów) standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

SKALA OCEN:

Ocena A – 80% i powyżej
Ocena B – 75 – 79%
Ocena C – 60 – 74%
Poziom C1 wg CEFR* – 45 – 59%*
Ocena negatywna (Fail) – 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:

Council of Europe Level C1