Fundacja

Witamy na stronach Europejskiej Fundacji Wspierania Edukacji Językowej „Babel”.

Fundacja ustanowiona została przez Dorotę Daszkiewicz w 2016 roku.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania edukacji językowej dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów.

STATUT

Europejskiej Fundacji Wspierania Edukacji Językowej „Babel”

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1.

 1. Europejska Fundacja Wspierania Edukacji Językowej „Babel”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Daszkiewicz, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Knuplerz w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 24, w dniu 18 marca 2016 roku.

§2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy, ds Edukacji Narodowej.

§4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§5.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania edukacji językowej dzieci, młodzieży, dorosłych, a także seniorów.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie rozwoju edukacji językowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. organizowanie pokazowych lekcji języków obcych, wspieranych warsztatami o innych krajach;
 3. organizację dni otwartych;
 4. organizowanie występów i grup teatralnych w językach obcych;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji;
 6. fundowanie stypendiów na naukę języka obcego dzieciom z rodzin najbiedniejszych i domów dziecka;
 7. fundowanie dzieciom i młodzieży j.w. pobytu na obozach językowych i w zagranicznych szkołach językowych;
 8. organizowanie klubów dla seniorów, obejmujących inne aktywności niezbędne dla utrzymania kondycji fizycznej i intelektualnej osób w wieku emerytalnym, jak:
  • konwersatoria z języków obcych,
  • obcojęzyczne kluby dialogu tematycznego,
  • konsultacje komputerowe,
  • treningi pamięci z wykorzystaniem programów komputerowych,
  • warsztaty uczenia się zgodnie z mózgiem,
  • projekty edukacyjne krajowe i międzynarodowe (wg. Liflong Learning Programme).

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

§7.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8.

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dotacji i subwencji od osób prawnych;
  • zbiórek publicznych;
  • majątku Fundacji;
  • odsetek i lokat bankowych;
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§9.

Działalność gospodarcza

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • wydawanie periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza – 58.1
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B
  • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D
  • działalność związana z organizowaniem występów, imprez propagujących naukę języków obcych –  82.30.Z.;
  • działalność związana z nauką języków 85.5.
 4. Fundatorka przeznacza z funduszu zalożycielskiego 1000 zł (jedentysiąc złotych) na działalność gospodarczą.

Rozdział IV: Władze Fundacji

§10.

Władzę Fundacji stanowi jej Zarząd.

§11.

 1. Zarząd składa się z 3 – 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorkę.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorki;
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
  • śmierci członka Zarządu;
  • odwołania przez Fundatorkę.

§12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • realizacja celów statutowych;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • reprezentowanie fundacji na zewnątrz;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia;
  • wnioskowanie do Fundatorki o połączenie lub likwidację Fundacji.

§13.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych

§14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V: Postanowienia końcowe

§15.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§16.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§17.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw Edukacji Narodowej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Europejska Fundacja Wspierania Edukacji Językowej „Babel”
 ul. Józefa Unruga 65A, 30-394 Kraków
 +48 12 422 20 30
 +48 509 927 627
 malyrynek@malyrynek.pl
 49 1240 4650 1111 0010 7379 4715
NIP: 6762504601
REGON: 364138950